baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

ILXIII

Welcome to the Institute of Leo XIII

Vitajte na stránke

Inštitútu Leva XIII.

Inštitút Leva XIII. bol založený podľa výzvy velkého pápeža Leva XIII. vyslovenej v encyklike Humanum Genus - čeliť 'kultúre smrti' šíriacej sa cez sekulárne, nadnárodné organizácie:

Želáme si, aby bolo vašou úlohou strhnúť masku slobodomurárstvu (kultúre smrti) a tak odhaliť jej pravú tvár.“

Čomu čelíme?

„Pod názvom Nový Svetový Poriadok tieto politické snahy  dostávajú čoraz  jasnejšie  črty  a odvolávajú  sa  stále  viac  na  OSN  a jej medzinárodné konferencie.... Takáto  filozofia už viac nie je utopistická v zmysle marxistického sna! Jej typickým  príkladom je nová  antropológia, ktorá  je  základom  Nového  svetového  poriadku. Jasne je viditeľná v novom pohľade na  ženu. V takzvanej ideológii „oslobodenia ženy“(...) A tak, na sklonku nového obrazu nového sveta, sme prišli k bodu, kde kresťan – nie len on, ale najmä on – má povinnosť protestovať.

Evanjelium - ako čeliť svetu v rozvrate, 1998 A.D.
  - Pápež Benedict XVI.

 

"Nastolenie Svetovej republiky, idea po ktorej túžia všetky najhoršie živly rozvratu a ktorú tak sebavedomo očakávajú, je dnes pripravená na zrealizovanie. V tejto republike, založenej na princípoch absolútneho rovnostárstva ľudí a ich vlastníctva, budú odstránené všetky rozdiely národov, dokonca ani autorita otca nad svojimi deťmi,  autorita verejnej moci nad občanmi, ani autorita Boha nad ľudským spoločenstvom nebude rešpektovaná. Ak sa tieto myšlienky zavedú do praxe, nastane vláda nevídaného teroru"

Bonum Sane, Moto Proprio, 1920 A.D.
- Pápež Benedict XV.

 

"... nepriatelia Cirkvi (...) sa usilujú po celom svete nastoliť vznik Celosvetovej Cirkvi (One-World Church). Cirkvi bez dogiem, hierarchie, disciplíny pre rozum, brzdy pre emócie. Cirkvi, ktorá pod zamienkou slobody a ľudskej dôstojnosti umožní vytvoriť vo svete vládu podvodu a moci - útlaku slabích a tých čo sa namáhajú a trpia. Vieme len príliš dobre o týchto temných spolkoch v ktorých vznikajú tieto zvrátené doktríny..."

 

Notre Charge Apostolique, 1910 A.D.
- Pápež sv. Pius X.
 

 

 

Sú len dve cesty!

Stojíme tvárou v tvár nadľudskému, dramatickému zápasu medzi zlom a dobrom, medzi smrťou a životom, medzi „kultúrou smrti" a „kultúrou života". Nie sme len jeho svedkami, nevyhnutne sme doň zatiahnutí: všetci sa ho zúčastňujeme, a preto nemôžeme uniknúť povinnosti bezpodmienečne sa postaviť za život. (...) Nikto si nemá myslieť, že môže zostať mimo tejto mobilizácie za novú kultúru života: všetci tu majú zohrávať dôležitú úlohu.“

Evangelium Vitae, 1995 A.D.
 - Pápež sv. Ján Pavol II.


„Pokolenie ľudské sa rozdelilo na dva tábory, stojace v ostrom protiklade. Prvý sa neustále snaží o pravdu a cnosť. Je to pravá Cirkev Ježiša Krista usilujúca sa o spásu ľudí slúžiac Bohu a jeho Synovi. Druhý tábor je kráľovstvo Satanovo odmietajúc Boží zákon, podnikajúc mnoho podujatí bez Boha a často proti Bohu (...)
Želáme si, aby bolo vašou úlohou strhnúť masku slobodomurárstvu (kultúre smrti) a tak odhaliť jej pravú tvár.“

Humanum Genus, 1884 A.D.
- Pápež Lev XIII.

 

Dvojaká láska utvorila dvojaký štát. Pozemský štát láska sebecká až do odmietnutie Boha, nebeský štát láska k Bohu až do popretie seba samého. Pozemský štát hľadá slávu v sebe, nebeský zasa v Pánovi. Prvý hľadá slávu u ľudí, slávou druhého je zasa Boh, svedok svedomia. V prvom sa vládne v jeho panovníkoch a národoch, ktoré ujarmuju - je to žiadostivosť po vláde. V druhom si slúži vo vzájomnej láske, predstavený starostlivosťou a poddaný poslušnosťou. (...)“
De Civitate Dei, 420 A.D.
- Sv. Agustín z Hippo
 
Jsou dvě cesty učení, pro něž se možno svobodně rozhodnout. Cesta světla a cesty tmy. Mezi oběma cestami je velký rozdíl. Nad první jsou ustanoveni za světlonoše Boží andělé, nad druhou andělé satanovi.První je cesta Pána věčnosti, druhá vládce nynější hříšné doby."
 
 
List Barnabáša, (Bar 18,1) 70 A.D.
Svätý Barnabáš
 
Sú dve cesty, jedna života a jedna smrti. Medzi týmito dvoma cestami je veľký rozdiel. Cesta života je táto: Poprvé: miluj Boha Stvoriteľa, a podruhé svojho blížneho ako seba samého. Cesta smrti je zasa takáto: Predovšetkým je zlá a plná prekliatia: Vraždy, cudzoložstvo, zlé žiadosti, smilstvá, krádeže a modloslužby, mágia a veštectvo,(...) nepoznajú toho, ktorý ich stvoril, zabíjajú deti, ničia Boží zárodok v matkinom tele, odvracajú sa od núdzneho, utláčajú sužovaného, líškajú sa mocným, nespravodlivo súdia chudobných, všemožne hrešia. “
Didaché, 70-100 A.D.
Prvotná Cirkev
 
„Ak vás budú ľudia nenávidieť, pamätajte, že mňa nenávideli skôr ako vás. Ľudia zo sveta by vás mali radi, keby ste sa im prispôsobili. Ale vy k nim nepatríte, lebo ja som si vás vyvolil. Preto vás nenávidia. Spomeňte si na to, čo som vám hovoril: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. A ak moje slová počúvali, budú počúvať aj vás. Ale to všetko vám budú robiť preto, lebo nevedia, že za mnou i za vami stojí Boh. Keby som nebol prišiel a neprihováral sa im, boli by bez viny. Ale teraz sa nemajú na čo vyhovoriť. Tí, čo pohŕdajú mnou, pohŕdajú Bohom."
Jn 15,18
Ježis Kristus
 
Dve cesty - Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.“
 
 
 
Žalm 1,
Král Dávid
 
"Tu povedal Pán, Boh, hadovi: ... Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu."
 
 
Gn 3,15
Mojžiš

 
Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900