ŠTRASBURG, 7. apríl (C-FAM) - 47 členských krajín Rady Európy sa ocitlo blízko ku skompletizovaniu nového dohovoru, v ktorom sa pohlavie definuje ako sociálny konštrukt, a nie ako biologické rozlíšenie.

Podľa nového dohovoru Rady Európy zameraného na odstránenie násilia páchaného na ženách, pohlavie „by sa malo vzťahovať ku sociálne vykonštruovaným rolám, správaniu, aktivitám a atribútom, ktoré konkrétna spoločnosť považuje za adekvátne pre ženy a mužov”.

Napriek tomu, že sa pohlavie vyskytlo aj v iných dokumentoch, členovia Rady Európy nikdy neprijali žiadnu záväznú definíciu tohto slova. Návrh dohovoru by bol prvou medzinárodnou zmluvou, ktorá by pridala sociologický aspekt pohlavia k jeho univerzálne známemu biologickému kontextu.

Luca Volontè, člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, povedal pre katolícky týždenník Friday Fax: „Ideologický nápor mnohých hnutí a lobizmus spojený s ideológiou pohlavia pokazili text dohovoru, ktorý mohol byť inak veľmi dôležitý. Ochrana žien a boj proti diskriminácii sú potrebné, ale tento zákon zhoršuje situáciu a vytvára nové bariéry a diskriminácie.”  Volontè sa vyjadril, že teraz je na zodpovednosti Rady ministrov či zmenia definíciu pohlavia alebo „sa permanentne vzdajú tohto textu”.

Definícia nového „sociálneho konštruktu” je v rozpore s definíciou v rímskom Štatúte medzinárodného trestného súdu (MTS), ktorý tento nový dohovor cituje. Rímsky Štatút vyhlasuje: „Na účely tohto zákona sa pod pojmom pohlavie rozumejú dve pohlavia, mužské a ženské, a to v kontexte spoločnosti. Pomenovanie pohlavie neindikuje iný význam ako hore uvedený.”

Patrick Fagan, výskumník rodiny na Rade pre výskum rodiny v Spojených štátoch, tvrdí, že definícia pohlavia ako sociálneho konštruktu je „dôkazom myslenia oddeleného od reality, ktoré je akoby mentálnou chorobou. Toto myslenie si môžu osvojiť len tí, ktorí strávili roky „vzdelávaním“ sa vo vyšších vrstvách modernej univerzity“. Fagan varuje, že dôsledky sú masívne, nakoľko „zákon kladie všetky formy sexuality, vrátane deviantných, na rovnakú úroveň”.

Na marcovom stretnutí OSN bolo mnoho delegácií zmätených vytrvalým odporom EÚ proti zahrnutiu definície pohlavia od MTS, a to napriek širokej podpore pre tento návrh. EÚ sa snažila upokojiť akýkoľvek strach uisťovaním, že definícia MTS je nepotrebná, pretože každému je jasné, čo je pohlavie. Rokovanie sa ťahalo, až pokým jeden delegát neodmietol vysvetlenie EÚ so slovami: „Ak to naozaj nie je problém, prečo nemôžeme jednoducho povedať, čo to znamená?”

Nový dohovor ku predefinovaniu pohlavia pridáva aj nové, kontroverzné kategórie pre diskrimináciu založenú na pohlaví, sexuálnej orientácii a identite pohlavia. Z tlačovej konferencie o dohovore vyvstalo, že sem budú patriť „kategórie jednotlivcov ako transgender alebo transsexuálov, transvestitov a iné skupiny ľudí, ktoré nekorešpondujú so spoločenskými normami zaradenia do mužskej alebo ženskej kategórie”.

Rada ministrov bude jednať o návrhu dohovoru v najbližších dňoch.