baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

POZOR: Podpredseda vlády Chmel plánuje presadzovať radikálnu agendu Homoaktivistov!

DÁTUM ZDROJA: 
11. Mar 2011

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 2. marca 2011 schválila s pripomienkami materiál „Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť“, predložený na základe § 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ustanovujúceho nový stály poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorý bude vykonávať celoročnú priebežnú činnosť.

Napriek skutočnosti, že vláda SR uznesením nezriadila navrhovaný Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálov a transgender osôb, ktorého úlohy mal zabezpečovať Úrad vlády Slovenskej republiky, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel deklaruje svoj záujem a pretrvávajúci záujem jeho úradu iniciovať a podporovať laickú aj odbornú diskusiu v tejto oblasti, ktorá je samozrejmou a neprehliadnuteľnou súčasťou ľudskoprávnej agendy a takto k nej bude zo strany úradu pristupované.

Vicepremiér SR Rudolf Chmel pripomína, že medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktorými je Slovenská republika viazaná, právne záväzné akty Európskej únie a ďalšie právne predpisy upravujúce ochranu a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd ustanovujú, že ľudské práva prináležia každému a nikto nesmie byť z ich uplatňovania vylúčený. Zákaz diskriminácie je jedným z najdôležitejších princípov a hodnôt Európskej únie a teda aj Slovenskej republiky. Ochrana ľudských práv gejov a lesieb neznamená zavádzanie nových, ale uplatňovanie existujúcich práv. Každý prejav homofóbie je preto v modernej spoločnosti neakceptovateľný.

Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny zdôrazňuje, že zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie je, okrem iných, v Slovenskej republike zakotvený v tzv. antidiskriminačnom zákone (platí tak pre oblasť pracovno-právnych vzťahov, ako aj na oblasť mimo pracovného trhu).

Odborné útvary podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny naďalej participujú na príprave návrhu Smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu prerokúvanej v rámci pracovnej skupiny Rady pre sociálne otázky v Bruseli. Cieľom návrhu smernice je vykonávať zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu mimo trhu práce.

Vicepremiér SR Rudolf Chmel si s plnou vážnosťou uvedomuje, že v súčasnosti je diskusia o problematike osôb s odlišnou sexuálnou orientáciou a ich postavenia v spoločnosti zo strany verejnosti redukovaná iba na tému registrovaného partnerstva, preto víta a podporuje aktivity mimovládnych organizácií v oblasti scitlivovania verejnej mienky vo vzťahu k sexuálnym menšinám v podobe konštruktívneho prezentovania problematiky sexuálnych menšín.

K naplneniu vyššie uvedených cieľov môže výrazne napomôcť samotná Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť či už prostredníctvom existujúcich výborov, resp. kreovaním pracovných skupín.

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900